Ana içeriğe geç Ana menüye dön Aramayı geç

1. İşbu Sözleşme (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), [........................................] adresinde mukim, [...................................] T.C. kimlik numaralı [......................................] (bundan sonra “Oriflame Danışmanı” olarak anılacaktır) ile Harmancı Giz Plaza Harman Sok. No: 5 Zemin Kat Levent/İstanbul adresinde mukim Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra “Oriflame” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Danışmanlık ilişkisine temel teşkil eden ve taraflar arasında bu ilişkinin başında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Oriflame Danışmanı, Şartlar ve Koşullar’ın kendisine teslim edilmiş olduğunu, içeriğini okuyup anladığını, ilgili Şartlar ve Koşullar’da ön görülen tüm şartların yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aşağıdaki maddeler, Oriflame Danışmanı’nın, Oriflame başarı basamaklarını tırmanması nedeniyle Şartlar ve Koşullar’a ek olarak taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Şartlar ve Koşullar uygulanır.   

3. Oriflame tarafından yayınlanan Başarı Planı Liderler Sürümü  (“Plan”) ile taraflar arasında akdedilmiş olan Şartlar ve Koşullar’da zaman içerisinde değişiklikler meydana gelebilir. Yapılacak bu değişiklikler Oriflame Danışmanı’na e-posta yoluyla veya internet sitesinden sipariş vermeden önce duyurulacaktır. Oriflame Danışmanı ilgili değişiklikleri incelemek ve yeni bir sipariş vermeden bu değişiklikleri kabul etmekle yükümlüdür. Oriflame Danışmanı, bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa, Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir.

4. Oriflame Danışmanı ve Oriflame arasında İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamakta olup, Sözleşme ve eki sayılan belgelerin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz.

5. Oriflame ürünleri, Oriflame tarafından yayınlanan Plan, El Kitabı ve benzeri dokümanlarda yer alan ilkeler, uygulamalar ve satış yöntemi (doğrudan satış) ile satılabilir. Ancak Oriflame ürünlerinin, bu ürünlerin marka değerini düşürecek şekilde, belirlenen yöntem haricinde satışa sunulması yasaktır. Oriflame danışmanı bu kurala uyacağını ve aksi davranışının Sözleşme’nin feshi sonucunu doğuracağını kabul eder.

6. Oriflame Danışmanı, ilgili mevzuat ve Oriflame dokümanlarına uygun olmak şartıyla, kendi satış ağını oluşturmak amacıyla üçüncü kişilere, Oriflame’in tanıtımını Şartlar ve Koşullar’da belirtildiği çerçevede yapabilir. Oriflame Danışmanı, yaptığı bu tanıtım sonucunda veya herhangi bir üçüncü kişinin bu tanıtımlardan bağımsız talebi doğrultusunda, Oriflame ile söz konusu üçüncü kişi arasında, biçimi ve içeriğini Oriflame’in belirleyeceği bir Oriflame Sözleşmesi akdedilmesi veya kurulması için aracılık edebilir. Oriflame Danışmanı’nın sadece ve sadece bu aracılık görevinin ifa edilmesi açısından Oriflame’i sınırlı temsil yetkisinin varlığı taraflarca kabul edilir. Ancak söz konusu temsil yetkisi hiçbir koşulda, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen amacı aşacak şekilde yorumlanamaz. Oriflame Danışmanı, Sözleşme kapsamında vereceği hizmetler sırasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, üçüncü kişilerden edineceği her türlü kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını haiz olacağını, bu çerçevede Kanun uyarınca elde edeceği kişisel verilerin korunması ve işlenmesi bakımından her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını; gerekli bilgilendirmeyi yapacağını ve muvafakatleri alacağını, kayıt yaptığı danışmanların ve kendisinin ihlallerinden münferiden sorumlu olacağını, bu sebeplerle Oriflame’in herhangi bir zararının doğması halinde bu zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, aynı zaman bu hususun Sözleşme’nin feshi sebebi olduğunı gayrikabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Oriflame Danışmanı, doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle, tüketiciye imzalattığı ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesinin bir nüshasını Oriflame’e iletmekle, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri her türlü ödemeyi yapmakla, ilgili mevzuatta ön görülen esnaf sınırını aşması halinde tarafınca üstlenmesi gereken tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Oriflame’in, Oriflame Danışmanı’nın yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir ad altında tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı Oriflame Danışmanı’na rücu etme hakkı mevcuttur.

7. Oriflame satış ağı, Oriflame ürünleri ile rekabet edecek şekilde veya başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Oriflame Danışmanı, Oriflame’in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak ve Oriflame tarafından kendisine verilen bilgilerin herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Aksine hareket edilmesi halinde, Oriflame, Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.

8. Oriflame Danışmanı, Oriflame adına hiçbir beyanda bulunamaz, Oriflame’in önceden yazılı iznini almaksızın kendi internet sitesi aracılığıyla Oriflame ürünlerini satamaz ve Oriflame adına yazılı, görsel, işitsel veya sosyal medya aracılığıyla ticari reklam faaliyetlerinde bulunamaz. Oriflame Danışmanı’nın Oriflame ürünleri ve üyeliği ile ilgili tanıtım yapılması ancak Oriflame tarafından bu konuda yayımlanan kurallar çerçevesinde ve Oriflame’in izin verdiği ölçüde mümkündür. Aksine hareket edilmesi halinde, Oriflame, Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir ve uğradığı zararların tazminini talep edebilir.

9. Oriflame Danışmanı, Sözleşme’de bildirdiği adres, telefon, faks ve sair bilgilerdeki değişiklikleri yazılı olarak derhal Oriflame’e bildirecektir. Aksi takdirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

10. Oriflame Danışmanı, Oriflame tarafından kendisine düzenlenmiş fatura bedellerini, fatura üzerinde belirtilmiş vadede ödeyecek ve belirtilen vadede ödenmeyen bedellerle ilgili başkaca bir ihtar ya da merasime gerek kalmaksızın temerrüde düşecektir. Vadesinde ödenmeyen fatura bedeli, faturanın üzerinde yazılı gecikme faizi oranı üzerinden faiz, gecikme zammı, gecikme cezası ve varsa diğer alacaklarla birlikte ödenmek zorundadır. Oriflame’in önceden gecikme faizi veya zammı uygulamamış olması Oriflame’in bu hakkından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz. Oriflame, Oriflame Danışmanı’ndan olan alacaklarını, herhangi bir üçüncü kişiye, istediği zamanda devretme hakkına sahiptir.

11. İşbu Sözleşme Oriflame Danışmanı’na sipariş verme zorunluluğu getirmediği gibi verilen siparişin Oriflame tarafından mutlaka karşılanması zorunluluğunu da içermemektedir. Oriflame Danışmanı, Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte VIP Danışman ve Takım Lideri’nin kendi adına sipariş verebileceğini kabul eder. Oriflame Danışmanı’nın Takım Lideri’ne karşı ileri sürebileceği talepler bakımından Oriflame herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Oriflame Danışmanı’nın, Oriflame’e mevcut ya da muhtemel borçları bulunması halinde, Oriflame yeni sipariş kabul etmeme, kabul edilmiş siparişi iptal etme, siparişi geçici olarak karşılamama ve ilgili tutarları Oriflame Danışmanı’na yapılacak her türlü ödemeden mahsup etme hakkını saklı tutar.

12. Oriflame, herhangi yeni bir siparişi kabul etmeden önce, Oriflame Danışmanı’ndan mevcut ya da muhtemel borçlarına karşılık teminat isteme hakkına sahiptir.

13. Oriflame Danışmanı, her katalog döneminde kuralları Oriflame tarafından belirlenen ve ilan edilen şartlar dahilinde komisyon gelirine hak kazanabilir. Katalog dönemleri sonunda hak edilmiş bedellerin ödemesi, takip eden dönemin 10. gününde (tatil günlerine denk gelmesi halinde bir sonraki iş gününde) aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla kendisine ait bulunan banka hesap numarasına (IBAN) gerçekleştirilir. Koşulları gerçekleştirip IBAN numarası olmayan Oriflame Danışmanları’nın hakedişleri, hesaplarında sipariş vererek kullanmak suretiyle alacak olarak kaydedilir.

·    Vadesi geçmiş fatura borcu olmaması,

·    İşbu Sözleşme’nin imzalanmış olması,

·    Alt ekibinden kaynaklanan Grup Borç Oranı’nın şirketçe belirlenen sınırın altında kalması,

·    Oriflame dokümanları uyarınca üstlendiği yükümlülüklere aykırı davranışlarda bulunmamış olması,

·    Vergi mükellefi olan Oriflame Danışmanı’nın, düzenleyeceği asıl hakediş faturasının Oriflame’e ödeme gününden önce ulaşmış olması.

Hak edişten doğan ödemeler stopaj ayrıldıktan sonra (vergi mükellefleri hariç) yapılır. Vergi mükelleflerine ise fatura karşılığı ödemeler gerçekleştirilir. Oriflame Danışmanı’nın mevcut, vadesi belirli ya da doğması muhtemel borçlarının mevcut olması halinde, bu tutarlar Oriflame’in yapacağı ödemeden mahsup edilebilir. Bu madde bakımından Grup Borç Oranı, Oriflame Danışmanı’nın alt grubunun son ödeme tarihi iki katalog dönemi öncesinden daha eski gecikmiş borçlarının son bir sene içerisindeki alt grup satış rakamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

14. İşbu Oriflame Danışman Sözleşmesi belirsiz sürelidir. Taraflardan herhangi biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, dilediği anda sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bir şekilde feshedebilir. Sözleşmenin feshi için Üyelik İptal Formu örneği kullanılabilir. Sözleşme’nin feshi durumunda Oriflame Danışmanı’nın Oriflame’e olan bütün borçları muaccel hale gelir. Oriflame Danışmanı, Sözleşme’nin feshedilmesi nedeniyle, Oriflame’den herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamaz.

15. Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul Çağlayan veya Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

16. 16 maddeden ibaret bu Sözleşme taraflar arasında bir nüsha olarak düzenlenmiş ve ../../…. tarihinde imza edilerek yürürlüğe girmiştir. Orijinal nüsha Oriflame’de kalacaktır. Talebi halinde Oriflame Satış Danışmanı’na fotokopisi verilecektir.

Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

Oriflame Danışmanı :
Adı- Soyadı :
TC Kimlik No :
Adres :
İmza :